Regulamin sklepu internetowego na stronie mindshiftstudio.pl


§1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.mindshiftstudio.pl

2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.mindshiftstudio.pl, prowadzony jest przez MindShift Dominika Pikul , adres: ul. Dolina B3, 30-222 Kraków, NIP: 8711673571, nr REGON: 521724588 zwaną dalej  „Sprzedawcą”.

4. Dane kontaktowe:
1) adres pocztowy:
MindShift Dominika Pikul
ul. Dolina 8B, 30-222 Kraków
2) adres poczty elektronicznej:
info@mindshiftstudio.pl

5. W każdej sprawie związanej z funkcjonowaniem Sklepu prosimy o kontakt pod adresem e-mail: info@mindshiftstufio.pl.

6. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych oraz świadczy na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną.

7. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronie Sklepu.

8. Niniejszy dokument – Regulamin Sklepu określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Kupującego.

9. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto w polskich złotych.

10. Podstawową formą komunikowania się Stron jest droga elektroniczna, z wykorzystaniem adresu poczty elektronicznej Klienta podanego przez Klienta w toku Rejestracji.

11. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu pod adresem https://mindshiftstudio.pl/regulamin-sklepu/, pobrać go i sporządzić jego wydruk.

12. Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do:

 • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu,
 • korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,
 • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym oraz o charakterze spamu

§2 Definicje

O ile z kontekstu nie wynika inaczej, poprzez poniższe terminy należy rozumieć:

 • Newsletter – bezpłatna usługa świadczona na rzecz Klienta przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, polegająca na przesyłaniu na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), informacji w formie listu elektronicznego (e-mail), zawierających w szczególności informacje o ofercie produktów Sprzedawcy, nowych produktach i usługach, aktualnych promocjach, materiały edukacyjne oraz innego rodzaju informacje handlowe o produktach oferowanych przez Sprzedawcę;
 • Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania produktów oferowanych przez Sprzedawcę, usług lub wizerunku Sprzedawcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą;
 • Klient – osoba fizyczna lub prawna, która korzysta ze Sklepu Internetowego, w tym osoba, dla której utworzone zostało Konto i która dokonuje zakupu za pośrednictwem strony Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej ze Sprzedawcą niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością zawodową bądź gospodarczą.
 • Czas realizacji zamówienia – oznacza liczbę dni roboczych lub godzin, w trakcie których Sprzedawca zrealizuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie Internetowym.
 • Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Polityka prywatności lub Polityka – dokument określający zasady i sposób ochrony danych osobowych Klientów Sprzedawcy uzupełniający i precyzujący treść Regulaminu, dostępny pod adresem https://mindshiftstudio.pl/polityka-prywatnosci/
 • Produkt/Produkty – produkty elektroniczne oraz usługi będące w asortymencie Sprzedawcy prezentowane za pośrednictwem Sklepu Internetowego, mogące być przedmiotem Umowy sprzedaży;
 • Rejestracja – procedura zakładania indywidualnego, wirtualnego konta w sklepie
 • Logowanie – otrzymanie przez Klienta dostępu do stworzonego przez Sprzedawcę w toku Rejestracji indywidualnego, wirtualnego konta, umożliwiającego korzystanie ze Sklepu Internetowego;
 • Konto – indywidualne, wirtualne konto Klienta umożliwiające korzystanie ze Sklepu Internetowego;
 • Sklep Internetowy – serwis internetowy Sprzedawcy prowadzony przez Sprzedawcę oraz prezentujący produkty i usługi, dostępny pod adresem www.mindshiftstudio.pl
 • Sprzedawca – firma MindShift Studio Dominika Pikul, prowadząca Sklep Internetowy oraz będąca Stroną Umowy i Umowy sprzedaży;
 • Strona – Sprzedawca bądź Klient będący stroną Umowy bądź Umowy sprzedaży;
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące złożenie oferty nabycia produktu lub usługi oferowanych przez Sprzedawcę, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży.
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i U.p.k., zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Sklepu Internetowego;
 • Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta na stronie internetowej Sklepu Internetowego;

§3 Zasady korzystania ze sklepu

1. Wystarczające są warunku dające możliwość korzystania ze Sklepu to:

 • dostęp do urządzenia podłączonego do sieci Internet,
 • zainstalowany i aktualny system operacyjny oraz przeglądarka internetowa
 • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail)
 • posiadanie oprogramowania do odczytu plików PDF

2. W przypadku, gdy Użytkownik nie jest w stanie uruchomić pliku obejmującego zakupiony Produkt, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod wskazanym adresem e-mail. Jakiekolwiek problemy techniczne będą niezwłocznie rozwiązywane drogą mailową.

3. Zabrania się Klientowi korzystania z innych kont klientów oraz udostępniania swojego konta innym osobom. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

4. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy, oraz osób trzecich.

5. W przypadku zakupu produktu dotyczącego sesji psychologicznych, sesji coachingowych lub mentoringowych, zostaną one przeprowadzone po uprzednim ustaleniu terminu za pomocą kalendarza dostępnego na stronie www.edytazajac.pl/sesje.

6. W przypadku zakupu produktu dotyczącego szkoleń i warsztatów stacjonarnych, Klient otrzyma swój bilet drogą mailową, po dokonaniu płatności.

§4 Produkty cyfrowe i usługi elektroniczne

1. W ramach działania Serwisu Edyta Zając świadczy na rzecz Użytkowników następujące usługi elektroniczne:

 • Formularz kontaktowy
 • Formularz Rejestracji
 • Newsletter
 • Formularz zamówienia

2. Korzystanie z Konta możliwe jest po wypełnieniu Formularza Rejestracji, kliknięciu pola Załóż konto oraz potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej.

3. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez Sprzedawcę. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy wyrazili zgodę na jego otrzymywanie poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji lub formularzu zamówienia oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ś.u.d.e i wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. 2016 poz. 1489 ze zm.).

4. Korzystanie z Newslettera rozpoczyna się z momentem dodania swojego adresu mailowego do formularza zawartego na stronie. Klient/Użytkownik podaje swój adres mailowy oraz imię dobrowolnie. W dowolnym momencie może zrezygnować z otrzymywania wiadomości.

5. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie. Złożenie Zamówienia następuje po wypełnieniu Formularza Zamówienia i po kliknięciu w pole Kupuję lub innego równoważnego.

6. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

§5 Rejestracja i logowanie

1. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem www.edytazajac.pl, polegające na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności Sklepu Internetowego po wcześniejszej rejestracji i zalogowaniu się.

2. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie Internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.

3. Klient może przeglądać asortyment Sklepu internetowego, a także składać Zamówienia bez rejestrowania Konta.

4. Rejestracja Konta może być dokonana poprzez wypełnienie przez Klient formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem www.edytazajac.pl/twoje-zakupy lub w trakcie składania Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

5. W celu dokonania rejestracji Konta wymagane jest od Klienta:

 • zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta treści Regulaminu,
 • wypełnienie formularza rejestracyjnego.

W celu zakończenia procedury Rejestracji, po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy nacisnąć przycisk „utwórz konto” lub jego odpowiednik.

6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta na stronie internetowej Sklepu Internetowego zostaje zawarta w momencie naciśnięcia przez Klienta przycisku „Zarejestruj się”. Usługa Konta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

7. Po zarejestrowaniu Konta, Klient może zalogować się do Sklepu Internetowego podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło.

8. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w szczególności przez przesłane Sprzedawcy żądania usunięcia Konta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym za pośrednictwem poczty elektronicznej albo w formie pisemnej na adresy Sprzedawcy.

9. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą:

 • korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu,
 • korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,
 • korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich;
 • korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego w sposób naruszający dobre obyczaje,
 • przesyłanie lub umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

10. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta może zostać złożone przez Sprzedawcę poprzez przesłanie go Klientowi pośrednictwem poczty elektronicznej na aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta.

11. Skutkiem wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi Konta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta za zgodą obu Stron, będzie zablokowanie i usunięcie Konta ze Sklepu Internetowego.

12. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta za zgodą obu Stron, nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.

§6 Składanie Zamówień

1. Klient może dokonać zakupu Produktu znajdującego się w asortymencie Sklepu Internetowego przez całą dobę, siedem dni w tygodniu przez złożenie Zamówienia przez stronę internetową Sklepu Internetowego.

2. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu, poświadczane poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją Zamówienia. Brak akceptacji Regulaminu w toku procedury składania Zamówienia uniemożliwia nabycie Produktu za pośrednictwem Sklepu internetowego i skuteczne złożenie Zamówienia.

3. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia oznaczonych jako obowiązkowe.

4. Podanie przez Klienta danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia. Podanie przez Klienta danych osobowych nieoznaczonych jako obowiązkowe jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia zamówienia.

5. W celu złożenia zamówienia należy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu internetowego skompletować Zamówienie, wybrać sposób płatności, wypełnić formularz zamówienia, a następnie zatwierdzić i przesłać Zamówienie przez, naciśnięcie na przycisk „Kupuję i płacę”. Naciśnięcie na przycisk „Kupuję i płacę” oznacza złożenie przez Klienta Zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

6. Sprzedający wyjaśnia, że Klient kompletuje Zamówienie korzystając z „Koszyka”. Wybór Produktu (zgodnie z jego opisem, ceną oraz dodatkowymi cechami) dokonywany jest przez naciśnięcie na przycisk „dodaj do koszyka” po uprzednim ewentualnym uzupełnieniu wariantu Produktu, jeżeli jest on oferowany w różnych wariantach. Po naciśnięciu na przycisk „zrealizuj zamówienie”, Klient wybiera sposób płatności oraz wypełnia formularz zamówienia.

7. W formularzu zamówienia należy wskazać:

 • imię i nazwisko Klienta
 • numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta
 • sposób płatności

8. Klient, który zarejestrował Konto w Sklepie internetowym może złożyć Zamówienie z wykorzystaniem Konta po zalogowaniu się do Sklepu Internetowego.

9. Informacja o całkowitej wartości Zamówienia, która obejmuje cenę Produktu oraz koszty jego dostarczenia, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta Zamówienia – stanowi ona całkowite koszty, które Klient zobowiązany będzie uiścić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia Produktu.

10. W trakcie procedury składania Zamówienia – aż do momentu naciśnięcia na przycisk „kupuję i płacę”, Klient ma możliwość modyfikowania Zamówienia w szczególności w zakresie wyboru Produktu, sposobu płatności, danych podanych w formularzu zamówienia.

11. Złożenie Zamówienia następuje po skompletowaniu Zamówienia, sposobu płatności oraz wypełnieniu formularza zamówienia. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego następuje przez naciśnięcie przez Klienta przycisku „Kupuję i płacę” i pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

12. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy sprzedaży Produktu będącego przedmiotem Zamówienia.

13. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia, Klient – na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia lub w Koncie – niezwłocznie otrzyma wiadomość elektroniczną potwierdzającą przyjęcie Zamówienia przez Sprzedawcę – ta informacja nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta; jest ona jedynie informacją, że Sprzedawca Zamówienie otrzymał.

14. Po otrzymaniu Zamówienia Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji.

15. Jeżeli Sprzedawca rozpocznie proces weryfikacji możliwości realizacji Zamówienie Klienta do realizacji, Klient może otrzymać drogą elektroniczną informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji – ta informacja nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta; jest ona jedynie informacją, że Sprzedawca rozpoczął weryfikację możliwości zrealizowania Zamówienia. Informacja ta nie jest obowiązkowa, Sprzedawca może zrezygnować z jej przesyłania.

16. Jeżeli Sprzedawca przyjmuje Zamówienie (tj. przyjmuje ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktu będącego przedmiotem Zamówienia), Klient otrzyma drogą elektroniczną informację o przyjęciu Zamówienia wraz z fakturą przesłaną w formie elektronicznej. Z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta pomiędzy stronami zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

17. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej Umowy sprzedaży następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej.

18. Realizacja zamówień treści cyfrowych nastąpi natychmiast po zaksięgowaniu przez Sklep wpłaty. Zamówiony Produkt lub link do pobrania Produktu zostanie wysłany do Klienta w wiadomości e-mail. Proces ten w zależności od wybranego modelu płatności może trwać od kilku sekund (BLIK) do kilku dni (zwykły przelew). Realizacja zamówień kursów może przebiegać dwutorowo. Jeżeli Klient zakupił kurs w edycji, wówczas rozpoczyna kurs w dniu rozpoczęcia edycji dla wszystkich uczestników. Jeżeli natomiast Klient zakupił kurs poza edycją, wówczas otrzyma dostęp do materiałów w ciągu 24 do 28 godzin.

19. Świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom składania Zamówień na Produkty oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu Zamówienia albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania przez Klienta składania Zamówienia.

§7 Formy płatności

1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym Regulaminie na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie dokonania zamówienia w Sklepie.

2. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronie Sklepu. Są także udostępniane Kupującemu podczas składania zamówienia, jest to: przelew elektroniczny i płatność kartą.

3. Płatność może być realizowana za pośrednictwem serwisu Przelewy24 wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznan Nowe Miasto i Wilda pod numerem 0000347935  numer NIP 7792369887, Regon 301345068.

4. Płatność może być realizowana za pośrednictwem serwisu PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. Société en Commandite par Actions. Oficjalna siedziba: 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg RCS Luxembourg B 118 349.

5. Płatność może być realizowana za pomocą standardowego przelewu, realizowanego przez Klienta na stronie internetowej swojego banku.

6. Po kliknięciu przycisku finalizującego „Kupuję i płacę” lub innego o równoważnym brzmieniu, Kupujący będzie miał możliwość wyboru formy płatności i zostanie w sposób automatyczny przekierowany do okienka płatności obsługiwanej przez zewnętrznego dostawcę celem dokonania płatności za zamówienie.

7. Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Sklepu z instrukcją dokonania płatności.

8. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument potwierdzający dokonanie płatności, który dołączany jest w wiadomości e-mail.

§8 Odpowiedzialność

 1. Obowiązkiem każdego Sprzedawcy jest dostarczenie Klientowi produktu wolnego od wad.
  Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od momentu złożenia.
  Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną.
 2. W przypadku, kiedy Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym fakcie Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 3. W celu złożenia reklamacji Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego dostępnego w niniejszym Regulaminie jako załącznik. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 4. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
  O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedający powiadomi Klienta w wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny podany przez Klienta w reklamacji.
 5. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji następujących informacji: okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży oraz danych kontaktowych składającego reklamację.
 6. Podanie wskazanych wyżej informacji i okoliczności ułatwi sposób procesowania reklamacji. Informacje te mają jednak formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 7. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 8. Po więcej informacji na temat Praw Konsumenta zachęcam do odwiedzenia strony Urzędu Ochrony Prawa Konkurencji i Konsumenta – https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl

§9 Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z art. 27 U.p.k. Konsument, który zawarł umowę na odległość, jest uprawniony w terminie 14 dni do odstąpienia od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem ewentualnych kosztów określonych w ust. 7 i 8 poniżej). Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje zawarte są w załączniku nr 1 do Regulaminu.

2. Jeśli w toku zakupu Produktu Konsument wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta w postaci zakupionego produktu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, traci on prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

 • dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży)
 • od momentu objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią
 • w przypadku umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od momentu objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części.
 • dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

4. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży w całości lub części informując Sprzedawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia w tym poprzez wysłanie pisma za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@mindshiftstudio.pl.

5. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczającym jest wysłanie informacji dotyczącej wykonania prawa odstąpienia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, uważa się ją za niezawartą jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, w tej sytuacji oferta przestaje obowiązywać.

7. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Konsument traci dostęp do zakupionego produktu i usługi.

8. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności.

9. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu sposobów płatności wykorzystanych przez Konsumenta chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności – Konsument nie poniesie jakichkolwiek opłat w związku ze zwrotem płatności.

10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru od Konsumenta lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków pieniężnych za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

13. Zgodnie z art. 38 ustawy Ustawy o prawach konsumenta (ustawa z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta tj. z dnia 28 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 287), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§10 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w celu obsługi konta użytkownika, realizacji zamówienia oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami sprzedaży.

3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie Sprzedającego.

4. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem pozyskania oraz modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione. Klienci powinni stosować odpowiednie środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w szczególności programy antywirusowe, bezpieczna skrzynka poczty elektronicznej oraz inne chroniące bezpieczeństwo korzystających z publicznej sieci Internet.

§11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez sądy powszechne, a prawem właściwym jest prawo polskie. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach:

§12  Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.

2. Informacje o Produktach i cenniki zamieszczone na stronach internetowych Sklepu Internetowego, odnoszące się do Produktów i usług prezentowanych w Sklepie Internetowym, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Informacje o Produktach i cenniki zamieszczone na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie, bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu, stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

5. Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie, o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Sklepu.

7. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności K.c. oraz, a w przypadku Klientów będących Konsumentami przepisy U.p.k., a także przepisy prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.

8. W zakresie Umów zawieranych między Sprzedawcą a Klientami niebędącymi Konsumentami, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta niebędącego Konsumentem.

9. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Klientów na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.